Gennep

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search

GENNEP

Provincie  : Limburg
Opheffing  : -
Toevoegingen : 1973 Ottersum

I : 7 december 1896
"In goud een St.Andrieskruis van keel, vergezeld van 4 droog-scheerdersscharen van hetzelfde, met de punten omlaag."

II : 27 september 1973
"Gedeeld van goud en keel met een schuinkruis vergezeld van 4 omgewende droogscheerdersscharen van het een in het ander. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels"

Arms (crest) of Gennep

Oorsprong/verklaring

Gennep is misschien bekend sinds de 9e eeuw, het zou dan Asnapium geheten hebben. Zeker is dat echter niet. Het plaatselijke kasteel, het Huis te Gennep, is als zodanig bekend sinds het jaar 1000. Gennep vormde met Ottersum en Oeffelt een heerlijkheid in bezit van de graven van Gelre, maar kwam in 1449 in handen van hertog Jan I van Kleef. Het bleef een Kleefse heerlijheid tot de Franse Tijd.

Wanneer Gennep stadsrechten heeft verkregen is niet duidelijk. Wel heeft het oudst bekende zegel, waarvan een afdruk uit 1458 bestaat, al als randschrift 'Sigillum scabinorum Genneppense', ofwel zegel der stad Gennep. De stadsrechten dateren dus van voor die tijd.

De oudste heren noemden zich Graven van Gennep en waren een belangrijk geslacht. Beroemd waren destijds Aartsbisschop Willem van Gennep van Keulen en de H. Norbertus van Gennep. Dit geslacht voerde als wapen een St. Andrieskruis van keel op een veld van goud, vergezeld van vier scharen van keel. Dit wapen wordt als zodanig beschreven in het wapenboek van de heraut Gelre (1414). Het latere gemeentewapen is hiervan afgeleid. In 1413 ging een deel der heerlijkheid over naar de Van Brederodes, later die eeuw weer opgevolgd door Van Loon-Heinsberg en tenslotte Van Kleef. De heerlijkheid bleef direct bezit van de hertogen van Kleef.

Ook op het oudste zegel komt dit wapen terug, als onderdeel van een gedeeld wapen, namelijk in de bovenste helft. De onderste helft vertoont een burcht. Dit zegel is uitzonderlijk lang gebruikt, het komt nog voor op een acte van 1708. Twee andere zegels van de stad, een contrazegel, waarschijnlijk ook uit de 15e eeuw, en een 18e eeuws zegel, vertonen dezelfde voorstelling. Op het 18e eeuwse zegel wordt het schild gedekt door een helm. Dit zegel werd ook nog door de gemeente gebruikt tot 1896.

Over de scharen in het wapen bestaat nogal wat onenigheid. De heraldiek kent twee soorten scharen, namelijk droogscheerdersscharen, die 'bot', dwz met vierkante uiteinden, zijn, en schaapsscharen, die spitse punten hebben. De genoemde zegels vertonen droogscheerdersscharen, evenals het wapen van 1896. De wapens van de Van Genneps vertonen echter schaapsscharen. Of er opzettelijk andere scharen door de stad gevoerd werden, of dat er sprake was van een gewone vergissing, is niet meer te achterhalen.

De gemeente verzocht in 1816 al de verlening van het gedeelde wapen van de zegels. Er heeft echter nooit enige verlening plaatsgevonden. Waar de procedure is gestopt is niet bekend. In 1896 werd opnieuw een ontwerp ingediend. In het ontwerp waren de scharen van sabel en was het wapen weergegeven als het wapen van de Heren van Gennep; dwz met open helm, helmkleden en als helmteken een vlucht van goud. De Hoge Raad van Adel ging hier niet mee akkoord en verleende het wapen in de juiste kleuren en zonder helm.

In het nieuwe wapen werden de wapens van Ottersum en Gennep samengevoegd. Om duidelijk te maken dat het om twee gemeenten ging werden de kleuren gewisseld.

Zegel van Gennep

Oud zegel van de gemeente (jaar onbekend)
Wapen van Gennep/Coat of arms (crest) of Gennep

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Gennep/Coat of arms (crest) of Gennep

Briefhoofd, +/- 1985
Wapen van Gennep/Coat of arms (crest) of Gennep

Poststempel 1974
Wapen van Gennep/Coat of arms (crest) of Gennep

Poststempel 1974
Wapen van Gennep/Coat of arms (crest) of Gennep

Poststempel 1988


Literatuur: Gelre, 1414; Driessen, 1974; Eversen en Meulleners, 1900; Gemeentegids Gennep, 1995; Brievenboek HRvA 1896.


Portaal Nederlandse OverheidsheraldiekPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16,504
  • Waarvan afbeeldingen: 13,243

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site