Haarlemmermeerpolder

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

HAARLEMMERMEERPOLDER

Provincie : Noord Holland
Opheffing : 1978 Groot Haarlemmermeer (2005 Rijnland)
Toevoegingen : -

I : 28 februari 1859
"Golvend doorsneden; boven in goud een werkend stoomgemaal van rood, beladen met de letters WI van goud; onder golvend gedwarsbalkt van zilver en blauw van vier stukken."

Wapen van Haarlemmermeerpolder

Oorsprong/verklaring

Het gemaal is het Cruquius gemaal, een van de drie stoomgemalen, die tussen 1848 en 1852 de Haarlemmermeer hebben drooggemalen. Het wapen geeft als geheel de drooglegging weer.Mr. J. P. Amersfoort, de latere burgemeester, nam op zich ,,een plan en teekening voor een wapen van den polder aan het bestuur in te leveren.” Mr. Amersfoort, een bekend landbouwkundige, had in 1854 214 ha. land in de polder gekocht en ingericht tot de modelboerderij de ,,Badhoeve”. Hij
was de eerste die op het vaste land van Europa de stoomploeg invoerde ( 1863). Voorts verbeterde hij de stoomwerktuigen, die tot het drooghouden van de polder werden gebruikt.

Begin 1859 legde hij zijn ontwerp voor in een rapport aan het polderbestuur:
"In de laatst voorgaande Vergadering benoemd om een voorslag te doen tot het verkrijgen van een wapen voor het bestuur van Haarlemmermeerpolder; heeft de ondergeteekende zich beijverd daartoe een plan te vormen. Hij heeft zijne teekening daartoe ,onderhands aan deskundigen laten zien, en nadat die door hen was gewijzigd, haar mede officieuselijk medegedeeld aan den Heer d’Ablaing van Giesenburg, referendaris bij het departement van binnenlandse zaken.
De ambtenaar heeft de gemaakte teekening gezien, en daarop de aanmerking gemaakt, dat aan het polderbestuur geen wapen kon worden verleend met eenige kroon, spreuk of iets dergelijks; dat evenmin het voorgeslagen Canton, zijnde het wapen van Haarlem, op de eere-plaats in het schild zoude worden toegestaan. Hij heeft aangegeven een ontwerp van wapen, overeenkomende met de teekening welke bij dit rapport aan de vergadering wordt overgelegd, en aan de ondergeteekende officieus verzekerd, dat wanneer een dergelijk wapen door het polderbestuur aan Z.M. den Koning mogt worden gevraagd, daartegen geene zwarigheden zullen bestaan.”

Helaas is een tekening van dit oorspronkelijke ontwerp niet bekend. Het nieuw voorgestelde wapen zag er als volgt uit:
,,Een schild van gewonen vorm, waarop beneden twee zilveren golven op een lazuren veld: Boven de golven in een veld van goud een stoomwerktuig van keel, met gecreneleerd dak, toren en schoorsteen, de pompen enjamberende in de baren, de rook links uit de schoorsteen stijgende, op welk stoomwerktuig in goud de letter W. 1, Het stoomwerktuig is geplaatst Op een plein van sinopel. Alles als op bijgaande teekening is aangetoond".

Het wapen is dus gebaseerd op het wapen van de gemeente Haarlemmermeer, waarbij de korenaren zijn vervangen door het stoomgemaal de Cruquius, met de letter WI voor Koning Willem I.

Bij de oorpronkelijke tekening was het gemaal niet geheel juist voorgesteld, zodat het polderbestuur wat kleine wijzigingen in de tekening aanbracht. Deze tekening werd uiteindelijk goedgekeurd.


Literatuur: -