De Himrik

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

DE HIMRIK - HEMRIK

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Opsterland

Het volgende dorpswapen is bekend :
"In sinopel drie palen van zilver en een schildhoofd van goud, beladen met een Sint Andrieskruisje, ter weerszijden vergezeld van een liggende turf, alles van keel."

Wapen van De Himrik

Oorsprong/verklaring

De palen zijn enerzijds onleend aan de Zevenwouden, waartoe het dorp en de gemeente vroeger behoorden. Tevens symboliseren te palen het type landschap in het dorp, namelijk de weiden en de vele sloten. De turven slaan op de vroegere veenontginning en het kruisje op het feit dat de dorpskerk gewijd was aan Sint Andries. Het schildhoofd tenslotte slaat op de zandrug, waarop het dorp is ontstaan.


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literatuur : Genealogysk Jierboek van de Fryske Rie foar Heraldiek, 1996