Sint Annaparochie

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

SINT ANNAPAROCHIE

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Het Bildt

Het volgende dorpswapen is bekend :
"Gedeeld: 1. van zilver, beladen met vier rode dwarsbalken; 2. van goud, beladen met een pot en een pan, beiden zwart; een blauw kanton, beladen met een gouden zespuntige ster."

Stannap.jpg

Oorsprong/verklaring

Evenals de wapens van Sint Jacobiparochie, Vrouwenparochie en Oudebildtzijl was het wapen van St. Annaparochie in 1949 aan de hand van volksrijmpjes geconstrueerd. "Een pot en een pan is het wapen van Sint-An". Omdat deze rijmpjes niet of nauwelijks serieus genomen kunnen worden als bron, zijn deze wapens ook nooit officieel vastgelegd. Ook boden de rijmpjes geen informatie aangaande de schikking van de genoemde figuren in het wapen of wat de kleuren zouden zijn.

Toen het nieuwste Bildtdorp, Westhoek, in 1999 met het verzoek om een wapen en een vlag kwam, leek het de Fryske Rie foar Heraldyk een geschikt moment om de andere dorpen ook te benaderen over het eventuele gebruik van hun wapen.

Hierbij werd de mogelijkheid geboden het "oude" wapen, zoals dat in de heraldiek heet, te vermeerderen of aan te passen en werd tevens een vlagontwerp aangeleverd. Werd het wapen daadwerkelijk gebruikt, dan zou het als zodanig geregistreerd worden.

Daar in St. Annaparochie in ieder geval het "wapenrijmpje" bekend was, de naam van de dorpskrant is er van afgeleid, is besloten deze wapenfiguren te handhaven. Doch om het wapen sprekender te maken en ook iets uit de historie toe te voegen, werd tevens een wijziging voorgesteld. De te gebruiken toevoeging werd gevonden in het familiewapen van Van Haren (o.a. grietmannen van Het Bildt).

Het nieuwe dorpswapen werd gedeeld en in de rechterzijde werd het rechterdeel van dit familiewapen opgenomen. Het kanton, dat in het Van Harenwapen van goud is met drie rode schuinbalken, werd in het nieuwe dorpswapen blauw, de kleur van het gemeentewapen. Hierin werd een gouden zespuntige "leid"ster geplaatst. Deze figuur wordt in de Friesche heraldiek gebruikt om een bestuursfunctie of een bestuursplaats aan te geven. De ster geeft dus aan dat St. Annaparochie de hoofdplaats van Het Bildt is. In het linker wapengedeelte kwamen de pot en de pan nu boven elkaar te staan, in de kleurstelling die destijds was bedacht. Het nu ontstane wapen is sprekender en historisch ook beter verantwoord.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Afbeelding en informatie verkregen van de Fryske Rie foar Heraldyk