Westergo

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search

WESTERGO

Provincie  : Fryslân (Friesland)

Wapen van Westergo/Coat of arms (crest) of Westergo

Oorsprong/verklaring

Westergo was een van de oude gouwen of kwartieren van Friesland. De naam is afgeleid van het vroegmiddeleeuwse landschap Westergo, het deel van Friesland gelegen ten westen van de Middelzee. Het graafschap en later Kwartier Westergo omvatte het westelijk deel van Friesland. Het historische wapen is een zilveren schuinbalk in blauw.

Uiteindelijk omvatte het kwartier 9 grietenijen.

De grietenijen van Westergo

  1. Baarderadeel
  2. Barradeel
  3. Franekeradeel
  4. Hemelumer Oldeferd
  5. Hennaarderadeel
  6. Het Bildt
  7. Menaldumadeel
  8. Wonseradeel
  9. Wijmbritseradeel
Wapen van Westergo/Coat of arms (crest) of Westergo

Het wapen in het Wapen- en Vlaggenboek van Gerrit Hesman uit 1708


Literatuur: